9. Vyhněte se nesprávným výrazům, žargonu a zkratkám

Vyhněte se nesprávným výrazům, žargonu a zkratkám

Vyhněte se nesprávným výrazům

Čeština obsahuje mnoho úskalí i pro rodilé mluvčí. Často se chybuje např. v předložkových vazbách a pádech nebo při používání cizích výrazů. Nejste-li si jisti určitou vazbou či určitým výrazem, nahlédněte do příslušné literatury (např. Pravidla českého pravopisu).
Případně se můžete obrátit i na Ústav pro jazyk český, který nabízí poradenství přes internet (viz http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna). Následující tabulka obsahuje některá slova a výrazy, v nichž se často chybuje.

Špatně Správně Co je špatně?
S těmiž požadavky vystoupili… s týmiž požadavky nesprávně vytvořený pád
Žádáme, aby jste… Žádáme, abyste… použití nesprávného výrazu (hyperkorektnost)
Výbor, dohlížejíce na hladký průběh hlasování, … Výbor, dohlížeje na hladký průběh hlasování, … přechodník množného čísla u podmětu v jednotném čísle
sociálněekonomické dopady sociálně-ekonomické dopady psaní dohromady v případě souřadicího vztahu částí přídavného jména složeného
měřící přístroje měřicí přídavné jméno účelové (vyjadřuje, k čemu věc slouží), nikoli dějové (vyjadřuje děj právě probíhající)
viz. strana 7 viz strana 7 rozkazovací způsob, nikoli zkratka
Sešli se s oběmi zástupkyněmi. … s oběma zástupkyněmi nesprávné skloňování číslovky „obě“ (hyperkorektnost)
Vedoucí pracovníci jsou povinní tento předpis respektovat. … jsou povinni nesprávné použití dlouhého tvaru příčestí trpného
Jedná se o nejoptimálnější řešení. Jedná se o optimální řešení. „optimální“ již vyjadřuje nejvyšší míru vlastnosti
Sdělte nám prosím Vaše stanovisko… Sdělte nám prosím své stanovisko… použití nesprávného zájmena místo zájmena „svůj“ (často pod vlivem angličtiny)
Díky chybám v návrhu nebylo možné… Kvůli chybám v návrhu… nevhodné použití předložky „díky“


Vyhněte se žargonu, nebo jej vysvětlete

Žargon je způsob vyjadřování, který používá skupina zasvěcených osob nebo odborníků při vzájemné komunikaci, a je přípustný pouze v dokumentech určených této skupině.

Pro čtenáře mimo Komisi (zejména pro širokou veřejnost) je obtížné žargonu porozumět. Některé z nich to odradí od dalšího čtení, proto dbejte na to, aby jakýkoli dokument určený širší veřejnosti žargon pokud možno neobsahoval.

A když už OPRAVDU musíte žargon v dokumentech určených široké veřejnosti použít, při prvním použití příslušného termínu vysvětlete, o co se jedná, nebo k dokumentu připojte glosář, hypertextový odkaz nebo adresu některé z internetových stránek uvedených níže na této straně.

V této tabulce jsou uvedeny některé termíny běžně užívané v institucích EU. Nejedná se o úplný seznam:

Žargonový výraz Navrhovaná defi nice
acquis (communautaire) soubor právních předpisů EU
postup spolurozhodování postup, při němž Evropský parlament a Rada společně rozhodují o právních předpisech
soudržnost přístup, jehož cílem je snížit sociální a ekonomické nerovnosti v rámci EU
komitologie postup, v jehož rámci Komise konzultuje výbory odborníků
metoda Společenství metoda pro přijímání rozhodnutí v EU, při níž vzájemně spolupracují Komise, Parlament a Rada
Generální ředitelství Evropské komise
proporcionalita zásada, že příslušný orgán nesmí jednat nad rámec opatření nutných k dosažení určitého cíle
subsidiarita zásada, že je-li to možné, musí být rozhodnutí přijímána na úrovni co nejbližší občanům


Šetřete zkratkami a akronymy

Příliš mnoho neznámých zkratek může dokument učinit nesrozumitelným a čtenáře nejspíš uspí: (ERDF + EAGGF + SZP = CHRRRR)

Není-li jisté, že čtenář význam zkratky zná, měli byste:
  • zkratku rozepsat, pokud se příslušný výraz v dokumentu objevuje pouze jednou či dvakrát, nebo
  • zkratku rozepsat při prvním použití a uvést ji v závorce za rozepsaným výrazem; ve zbytku dokumentu pak můžete používat pouze zkratku, a/nebo
  • připojit seznam zkratek nebo hypertextový odkaz, kde je vysvětleno, co zkratky znamenají.
Jako vždy, i zde mějte na paměti potřeby čtenářů:
  • Některým z nich bude vadit, pokud budou „běžné zkratky“ rozepsány.
  • Pokud bude v každém druhém řádku výraz „Světová obchodní organizace“ místo „WTO“, dokument se tím značně prodlouží.
Pamatujte na to, že zkratky a akronymy mohou mít v různých souvislostech různý význam. Například:

ESA může znamenat: Evropský orgán dohledu (European Supervisory Authority)

Evropská kosmická agentura (European Space Agency)

Zásobovací agentura Euratomu (Euratom Supply Agency)

Evropský systém integrovaných hospodářských účtů (European System of Accounts)

a několik dalších možností
Zdroj: http://iate.europa.eu


© Evropská unie, 2013
Privacy Policy